TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kuljetusliike Reino Laakso Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 12.03.2018. Viimeisin muutos 23.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Kuljetusliike Reino Laakso Oy

Jussilantie 3, 05200 RAJAMÄKI

Puh. 09 – 276 4220

Sähköposti: info(at)aakso.eu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Nimi: Juha Laakso

Puhelin: 09 - 276 4220
Sähköposti: juha.laakso(at)laakso.eu

3. Rekisterin nimi

Kuljetusliike Reino Laakso Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Kuljetusliike Reino Laakso Oy:n henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yrityksen liiketoimintaan liittyvä yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä yrityksen päivittäistoiminta ja
viranomaistarpeet henkilötietolain 10 ja 24 §:n mukaisesti.
Henkilötietoja käytetään tilausten ja toimeksiantojen hoitamista, tiedotusta ja laskutusta
varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

5. Yrityksen verkkosivut

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
 Verkkosivuston kautta välittyviä henkilötietoja (esim. tilaus- ja yhteydenottolomakkeet) käsittelee Fonecta rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- Henkilön nimi

- Yrityksen Y-tunnus

-Yhteystiedot: postiosoite, puhelin ja sähköposti

- Asiakastyyppi, ml. asiakasnumero ja asiakkuuden alkamisajankohta

- Laskutiedot

- Reskontratiedot (maksusuoritukset)

- Lisätiedot (muita asiakkaan palvelemista ja yrityksen toimintaa varten tarpeellisia tietoja)
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Jos joitakin osia tiedoista tarvitaan asiakassuhteen päätyttyä, ne anonymisoidaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
 Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kuljetusliike Reino Laakso Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain asiakkaaseen tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä maksutta kerran vuodessa.
 Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Muutospyyntö on tehtävä kirjallisesti ja perusteiden tulee olla eriteltyinä.